Nhà Phố Hiện Đại 6x11m

Nhà Phố Hiện Đại 6x11m

Nhà Phố Hiện Đại 6x11m

Nhà Phố Hiện Đại 6x11m

Mặt bằng nhà Phố Hiện Đại 6x11m

Nhà Phố Hiện Đại 6x11m

Nhà Phố Hiện Đại 6x11m